KC KAS is ontstaan uit een samenwerking tussen de Kardinaal Alfrinkschool van De Groeiling en KMN Kind & Co. Door deze intensieve samenwerking zijn wij in staat om voor kinderen van 0 tot 12 jaar een omgeving te creëren waar kinderen zich veilig voelen, waardoor de voorwaarden om tot leren te komen geborgd zijn. Een doorgaande lijn binnen onderwijs en opvang, één omgeving, één team.

Wij staan open voor leerlingen en ouders met een verschillende culturele en religieuze achtergrond, voor medewerkers met verschillende opvattingen over onderwijs. Daarbij stellen we één belangrijke voorwaarde: dat de leerlingen, ouders en medewerkers bereid zijn aan te sluiten op onze gezamenlijke keuzes en koers.

Visie op ontwikkeling en leren 
Wij maken gebruik van onze onderwijskundige en pedagogische kennis en ervaring en volgen voortschrijdende onderwijskundige inzichten. Wij evalueren en verbeteren ons eigen werk, volgen actief nieuwe ontwikkelingen en geven die aan elkaar door.

Wij geven veel aandacht aan de kernvakken (begrijpend) lezen, taal/spelling en rekenen, maar hechten ook belang aan een brede ontwikkeling op het gebied van wereldoriëntatie, sociale ontwikkeling en creatieve vorming.

Wij stimuleren de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van kinderen, zowel in het nemen van hun verantwoordelijkheid als in het zelfstandig denken.

Wanneer de ontwikkeling van een kind wordt belemmerd, zoeken we naar oorzaken en oplossingen. Als blijkt dat er speciale begeleiding nodig is, dan benutten wij onze mogelijkheden hiertoe optimaal. Wij bieden passend onderwijs  binnen de mogelijkheden die wij hebben om aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van de leerlingen

Visie op onderwijs 
Het lesaanbod aan en de begeleiding van de groep past zoveel mogelijk bij de verschillende behoeften en mogelijkheden van de leerlingen. Hierbij bieden wij extra zorg en extra uitdaging met het doel kinderen hun talenten te laten ontplooien.

Kinderen ontwikkelen  zich onder andere door samen te werken. We leren de kinderen op zo’n manier samen te werken dat iedereen daar in groeit . Dit noemen we coöperatief leren. We bieden de kinderen een gestructureerde en rustige leeromgeving, waar zij vaardigheden die zij nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst .

Wij bieden een gevarieerd lesaanbod, zodat wij leerlingen goed kunnen begeleiden op hun pad van persoonlijke groei en autonomie. Hierdoor hebben leerlingen een hogere betrokkenheid en zijn gemotiveerd te leren en ontwikkeling. We organiseren het onderwijs op zo’n manier dat verschillende didactische werkvormen (interactievormen, discussievormen, opdrachtvormen, samenwerkingsvormen, schrijfopdrachten en spelvormen) elkaar afwisselen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs 
Wij werken aan het leveren van goede onderwijskwaliteit. Dit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden wat meetbaar is. Het omvat ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelf-verantwoordelijke personen, wat zichtbaar is.

We streven ernaar om het maximale uit onze leerlingen te halen en om de voor onze school gestelde referentiewaarden eind groep 8 te behalen. De professionaliteit van onze medewerkers speelt hierbij een belangrijke rol.

Visie op schoolklimaat 
Een veilig schoolklimaat, zowel fysiek, sociaal als digitaal is een voorwaarde om kinderen goed tot ontwikkeling te laten komen. We maken afspraken met kinderen over de manier waarop we met elkaar omgaan, waarbij we nadruk leggen op een positieve benadering van elkaar. Respect, verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag en een gevoel van onderling vertrouwen en betrokkenheid. We willen graag dat de kinderen met plezier naar school gaan.  De betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders spelen hierbij een grote rol.

Visie op maatschappelijke positionering
De school is een belangrijke ontmoetingsplek voor kinderen en hun ouders. Voordat de kinderen bij ons op school komen, hebben ze al veel geleerd. Als school willen wij daarbij aansluiten. Goede contacten met de opvang, ouders, andere scholen, externe deskundigen, sportverenigingen, de wijk en de gemeente helpen ons hierbij.