Scholen hebben een zorgplicht, namelijk: voor ieder kind een zo passend mogelijke plek in het onderwijs aanbieden. Als ouders hun kind aanmelden bij de school van hun keuze, heeft die school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden: op de eigen school, op een andere school in het reguliere onderwijs of in het speciaal (basis) onderwijs.

Samenwerkingsverband

Scholen en hun besturen werken met elkaar samen in een samenwerkingsverband. Iedere school binnen een samenwerkingsverband heeft in een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgelegd welke zorg de school kan bieden.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)

Voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, maakt de school een ontwikkelingsperspectief (OPP). Dit plan wordt opgesteld door leerkracht en intern begeleider (IB). De leerkracht voert dit plan pas uit als ouders hun handtekening eronder hebben gezet. In onze schoolgids leest u hoe wij leerlingzorg organiseren en vormgeven in de groepen.

Zie voor meer informatie over passend onderwijs de website van ons Samenwerkingsverband.