Het kan zijn dat uw kind niet naar school kan komen. U dient de school daar direct, op de eerste dag van verzuim, van op de hoogte te stellen. Deze absentiemelding kunt u doorgeven via onze ouderapp “Kwieb”.

Ook als uw kind naar een dokter of tandarts moet, horen wij dat graag van tevoren. Als dit onder schooltijd is, dient u als ouder uw kind zelf op te komen halen. Soms willen kinderen toch naar school komen, ondanks het feit dat ze niet gezond zijn of zelfs ’s nachts behoorlijk ziek zijn geweest. Het is echt beter thuis uit te zieken, dit voorkomt ook veel narigheid in de klas (bijvoorbeeld spugen). Mocht uw kind onverhoopt onder schooltijd iets overkomen, dan nemen wij direct contact met u op. Alle ouders vullen aan het begin van het schooljaar een formulier met zogenaamde noodtelefoonnummers in, zodat wij altijd iemand kunnen bereiken. Wilt u het ons laten weten als daarin wijzigingen hebben plaatsgevonden?

Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met u (ouders/verzorgers ) bekijken hoe we het onderwijs, rekening houdend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Het continueren van het onderwijs, aangepast aan de problematiek, is o.a. belangrijk om leerachterstanden zoveel mogelijk te voorkomen en sociale contacten zo goed mogelijk in stand te houden.

Als een leerling niet op school verschijnt zal in eerste instantie contact worden gezocht met de ouder om te horen wat er aan de hand is. Is sprake van ongeoorloofd verzuim, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Luxe verzuim
(Onder schooltijd op vakantie zonder toestemming)

Indien ouders hun kind(eren), zonder toestemming van de schooldirectie, laten verzuimen om onder schooltijd op vakantie te gaan (of een dag naar een pretpark, weekend weg of iets dergelijks), is de directie verplicht hiervan melding te doen bij de leerplichtambtenaar.