De veilige school

Op alle scholen van onze stichting wordt gestreefd naar een leef- en leerklimaat waarin de leerlingen en het personeel zich veilig voelen en positief betrokken zijn bij de activiteiten van de school. Veiligheid en betrokkenheid zijn voor ons van essentieel belang voor het welbevinden van de leerlingen en medewerkers. De Groeiling heeft hiervoor beleid gemaakt waarnaar wij u verwijzen: www.degroeiling.nl

De wijze waarop wij handelen met betrekking tot pestgedrag

Er is een verschil tussen plagen en pesten. Onder plagen verstaan we gedrag tussen leerlingen die aan elkaar gewaagd zijn. De ene keer doet de een iets onaardigs, een volgende keer is het de ander. Plagen is een spelletje, niet altijd leuk, maar nooit echt bedreigend. Plagen kan wel overgaan in pesten. Pesten is wél bedreigend. Pesten vindt niet zomaar een keer plaats, maar meerdere keren per week of zelfs meerdere keren per dag, gedurende een langere periode. De pestkop misbruikt zijn macht en het slachtoffer wordt uitgelachen, uitgescholden, vernederd, gekleineerd, geslagen of er worden dingen van hem of haar afgepakt. Naast deze openlijke vormen van pesten, komen ook vormen van pesten voor die niet zichtbaar zijn, zoals het buitensluiten van iemand.

Binnen De Groeiling is beleid ontwikkeld omtrent de wijze waarop wij handelen wanneer sprake is van pesten of daartoe het vermoeden bestaat.

Zie hiervoor het Pestprotocol

Binnen onze school zijn twee personen die zich in het bijzonder richten op het voorkomen van pesten en de handelswijze als hier toch sprake van is:

– de veiligheidscoördinator: ontwikkelt in samenspraak met de schoolleider en anderen het veiligheidsbeleid (o.a. m.b.t. pesten en preventie hiervan) en ziet er mede op toe dat het wordt uitgevoerd. Op onze school zijn dat Bastiaan Top en Ilse Boellaard.

– de interne contactpersoon voor de leerlingen: is aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers bij pesten en plagen en overige incidenten. Op onze school is dat Irma Vernooij.

Wijze van handelen door de school bij vermoeden huiselijk geweld en kindermishandeling

Wanneer een of meer medewerkers van de school vermoeden dat binnen de thuissituatie van een leerling sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling dan is de school verplicht de signalen in kaart te brengen, te bespreken met de ouders/verzorgers en een afweging te maken of het vermoeden gemeld moet worden bij Veilig Thuis. Zie voor meer informatie omtrent de te nemen stappen in dit kader: Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat te doen als u ontevreden bent?

Wanneer u niet tevreden bent over de gang van zaken binnen onze school willen wij u vragen dit aan te kaarten bij de direct betrokkene(n).

Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directie van de school en/of het bestuur (CvB) plaatshebben. Pas wanneer ook deze afhandeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kan men een beroep doen op de klachtenregeling van De Groeiling. Zie voor nadere informatie hierover: de klachtenregeling.

Wanneer u het moeilijk vindt om uw klacht aan te kaarten kunt u eventueel contact zoeken met de interne contactpersoon, Irma Vernooij.

Bij ervaren machtsmisbruik kunt u zich voor advies wenden tot de externe  vertrouwenspersoon: Personen en instanties met een specifieke taak.

Hoe gaan we om met de privacy van u en uw kinderen?

We vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens en die van uw kinderen. Daarbij houden we ons aan vanzelfsprekend aan de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP).

De Groeiling heeft een Privacyreglement opgesteld waaraan wij ons houden. Zie hiervoor het privacyreglement. In dit reglement vindt u ook nadere informatie over uw recht op inzage in de gegevens die over u en uw kinderen binnen onze school worden bewaard.

Personen/instanties met bijzondere taken ten behoeve van de sociale veiligheid van de leerlingen op onze school.

Hoewel het hele team zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid van kinderen zijn een aantal personen en instanties in dit kader belast met specifieke taken.

Binnen onze school zijn de volgende functies belegd bij:

Veiligheidscoördinator: Irma Vernooij

Interne contactpersoon: Irma Vernooij

Bedrijfshulpverlener: Frank Snelderwaard, Esther Oostindjer, Marliese Monteiro, Thea Knijnenburg, Jasmijn Springvloet, Lindi Baars en Irma Vernooij

 

Daarnaast zijn op Groeilingniveau de volgende personen bereikbaar:

Externe vertrouwenspersoon, verbonden aan de Groeiling

De Groeiling heeft met de GGD Midden Holland een contract afgesloten voor het ter beschikking stellen van een externe vertrouwenspersoon. Het adres van de GGD Midden Holland: Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda, telefoonnummer: 088-3083100

Interne vertrouwenspersoon personeel

Ineke van Zijl: ineke.van.zijl@degroeiling.nl

Vertrouwensinspecteur

09001113111 (lokaal tarief)

Melding datalekken

Trees Vos; Ict@degroeiling.nl

Functionaris gegevensbescherming;
Tony Plas
Privacy op school BV
Spoorlaan 2A
2411 ER  Bodegraven
info@privacyopschool.nl
0172-765075

Schorsing en verwijdering

Het kan voorkomen dat de verhouding tussen school en ouders onder druk komt te staan doordat

  • de ouders of het kind gedrag vertonen dat de veiligheid, rust en voortgang van het onderwijs in de school in gevaar brengt
  • de ouders laten zien of aangeven geen vertrouwen meer te hebben in de school; Er is dan geen sprake meer van een werkbare relatie tussen school en ouders.  Dit is kwalijk voor het betrokken kind
  • de school zich niet langer in staat acht een kind de (speciale) zorg en begeleiding te bieden die het nodig heeft, terwijl de ouders weigeren het kind aan te melden bij een andere school.

In eerste instantie zal de school middels gesprekken de situatie proberen te verbeteren. Lukt dit niet dan kan schorsing en verwijdering aan de orde zijn.

Voor meer informatie omtrent de procedures die in dat geval gevolgd zullen worden zie schorsing en verwijdering.

Protocol Medisch handelen

Uw kind kan ziek worden op school of bepaalde medicijnen nodig hebben. Wij hebben afgesproken hoe we binnen De Groeiling hiermee omgaan. Klik op onderstaande link om hier meer over te lezen.
Protocol Medisch handelen

Gedragscode ongewenst gedrag.

In alle geledingen en op alle niveaus van de Groeiling werken wij actief aan veilige scholen.

We hanteren daarbij de ‘Gedragscode ongewenst gedrag’ van De Groeiling. Eventueel aangevuld met schoolspecifieke afspraken.

De Gedragscode bevalt zowel wel preventieve maatregelen als zogenaamde curatieve maatregelen als zich desondanks toch incidenten voordoen. De curatieve maatregelen zijn enerzijds bedoeld om incidenten goed af te handelen en anderzijds om ervan te leren en te voorkomen dat het in de toekomst nogmaals gebeurd.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar deze Gedragscode.

Tenslotte hebben wij nog De Klokkenluidersregeling.