De leerlingenraad bestaat uit klassenvertegenwoordigers van de groepen 3 t/m 8 die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op de KAS kunnen plaatsvinden. Zij vertegenwoordigen hierbij de mening en ideeën van de leerlingen op onze school. De leerlingenraad wordt begeleid door juf Yvonne.

Visie:
Leerlingen hebben prima ideeën en meningen over hoe hun plezier voor school en leren kan toenemen. Wij vinden het belangrijk om leerlingen te betrekken bij het onderwijs. Het is belangrijk dat er naar hun ideeën geluisterd wordt. De leerlingenraad is een goede manier voor leerlingen om hun ideeën en meningen uit te dragen en voor de school om er iets mee te doen. Daarnaast moeten wij in het onderwijs aandacht besteden aan: actief burgerschap en sociale integratie. Door het oprichten van een leerlingenraad, kunnen leerlingen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken. Leerlingen worden hiermee zelfverantwoordelijke burgers, die op deze wijze actief kunnen deelnemen aan het verbeteren van de omgeving.

Doelen:
Wij beogen met het oprichten van een leerlingenraad een aantal doelen. Dat de leerlingen leren:
– een eigen mening te vormen
– ideeën en meningen te verwoorden en beargumenteren
– door middel van discussiëren een oplossing te vinden waar iedereen het mee eens is
– actief te luisteren
– te overleggen en samenwerken
– elkaars mening te respecteren
– eigen verantwoordelijkheid te nemen
– zichzelf te presenteren
– de werking van democratie op speelse wijze
– om actief deel te nemen aan onze maatschappij (actief burgerschap)
– zich te motiveren voor school en omgeving.

Samenstelling van de leerlingenraad:
De leerlingenraad wordt samengesteld uit de verschillende groepen. Per groep neemt er één leerling plaats in de leerlingenraad. De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen zich kandidaat stellen als klassenvertegenwoordiger. Wanneer er meerdere geschikte kandidaten zijn, vindt er een loting in de klas plaats.
De leden blijven in principe een jaar lid en kunnen zich het jaar erna opnieuw beschikbaar stellen. Daarbij gaan leerlingen die nog geen zitting hebben gehad in het voorafgaande jaar vóór leerlingen die reeds een termijn zitten hebben gehad.

Criteria kunnen zijn:
– iemand die namens de groep spreekt
– iemand die durft te spreken
– iemand die met iedereen in de groep kan spreken
– iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten
– iemand die vertrouwd wordt.